Ságvári Szilády Áron Általános Iskola  és Alapfokú Művészeti Iskola
Az iskola tanárai, dolgozói
Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - 8654 Ságvár, Petőfi Sándor u. 13. Tel.: 84/380-018 Email: szilady@freemail.hu
TIE projekt
Teljes körű Iskolai Egészségfejlesztés (TIE)
Projektleírás  TÁMOP-6.1.2.A-14/1 „Komplex    intézményi    mozgásprogramok    és    kapcsolódó    egészségfejlesztési    alprogramok    megvalósítása    az általános   iskolákban,   többcélú   intézményekben   valamint   szabadidős   közösségi   mozgásprogramok   és   kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az iskolán kívüli szereplők bevonásával.” A TIE projekt A     2014.     augusztus     28-án     elindult     Teljes     körű     Iskolai     Egészségfejlesztés     (TIE)     projektet     az     Országos Egészségfejlesztési   Intézet   (OEFI)   és   a   Klebelsberg   Intézményfenntartó   Központ   (KLIK)   konzorciuma   valósítja   meg. A    projekt    célja    a    megfelelő    egészségtudatos    szemléletmód    kialakítása,    a    gyermekek,    tanulók    (mindennapos) egészségfejlesztéssel   összefüggő   készségeinek,   ismereteinek   bővítése,   és   ezek   viselkedésbe   történő   beépítése, főként   közösségépítő,   egészségfejlesztési   és   testmozgás   programok   segítségével.   A   Magyar   Állam   és   az   Európai Unió   Szociális Alapjának   támogatásával   megvalósuló   projektben   az   OEFI   és   a   KLIK   mellett   több   külső   közreműködő is   rész   veszt.   Összesen   mintegy   18   megye   288   iskolája,   864   pedagógus,   6   regionális   és   54   megyei   koordinátor,   és a    tervek    szerint    mintegy    100    védőnő    segíti    majd    a    közös    munkát,    a    szaktudás    átadását,    a    programok megszervezését és megvalósítását. Megvalósítás – szakmai és módszertani háttér A   TIE   keretében   az   OEFI   munkatársai   és   más   szakértők   olyan   10   darab,   egészségfejlesztési   programelemekhez kapcsolódó   szakmai   ajánlásokat   („EPSZA”)   hoztak   létre,   amelyek   biztos,   szakszerű   háttért   és   segítséget   nyújtanak az   iskoláskorú   gyerekek   egészségtudatosabb   szemléletmódjának   kialakításához,   a   projekt   céljainak   eléréséhez. Ezen   „füzetek”   fő   pillérét   az   életkori   sajátosságoknak   megfelelő,   energia-egyensúly   kialakulását   szolgáló   életmód- és testmozgás programok jelentik. A   10   db   EPSZA   magában   foglalja   az   „Iskolakert”,   az   „Egészséges   élelmiszerek   megismerése   és   elkészítésük változatos    módjai”,    az    „Ivóvíz    fogyasztásának    népszerűsítése”,    a    „Megfelelő    test-    és    száj-higiénés    szokások kialakítása”,   a   „Sérülés   megelőzés”,   illetve   a   „Egészségfejlesztési   célú   kommunikációs   események   szervezése” témákat.   További   TIE   4   db   tanórán   kívüli,   mindennapos   testmozgással   összefüggő   programelem   valósul   meg, amelyek   közül   a   „Spuri   a   suliba-kincsesláda”,   „Lépéselőnyben”,   „Délutáni   szabadidő-kincskereső”   a   kötelező   tanórai foglalkozások   utáni   szabadidőben,   illetőleg   a   délutáni   tanítási   időszakban   lebonyolítható,   szabadidősport   jellegű programok    megvalósítására    koncentrál.    Végezetül    a    „Sportos    iskolai    rendezvény”,    amely    egy    rendszeresen visszatérő, hagyományteremtő jelleggel szervezett, a tevékenységek változatosságára építkező iskolai esemény. Hétpróbák A   TIE   II.   ütemében   a   Klebelsberg   Intézményfenntartó   Központ   élményközpontú   sportprogramokat   szervez   a   6-14 éves   korosztály   számára.   A   programok   lebonyolításával   legfőbb   célunk   a   gyerekek   egészségtudatos   életmódra nevelése    és    a    mozgás    megszerettetése.   A    Hétpróba    elnevezésű    programsorozatban    lehetőség    nyílik    többféle sportág   és   mozgásforma   kipróbálására,   a   mozgás   örömének   felfedezésére.   A   próbák   összeállítása   során   ezért kiemelt   szempont,   hogy   a   gyerekek   versenyhelyzet   nélkül,   a   kudarcélmények   elkerülésével   vehessenek   részt   a programokon. A Hétpróbák elemei Maraton próba (ügyesség, állóképesség) Búvár Kund próba (ügyesség, víz) Kinizsi erőpróba (hagyományteremtő sportok) Szent László próba (ügyesség, csapatsport) Bartók Béla próba (tánc) „Egyem, vagy ne egyem” próba (egészséges táplálkozás) „Hogyan mondjam el Neked?” próba (interaktív kommunikáció). Kutatás A   projekt   további   fontos,   meghatározó   részét   három   kutatás   képezi,   amelyek   eredménye   lényegesen   hozzájárul   a „Teljes körű Iskolai Egészségfejlesztés átfogó szakmai koncepciójának” létrejöttéhez. Az   intervenciós   kutatás   célja   és   feladata   a   KLIK   által   fenntartott   általános   iskolákból,   gyógypedagógiai   és   konduktív pedagógiai    intézményekből    kiválasztott    288    iskolában    a    tanulók    fizikai    aktivitási    szintjének    és    egészséges táplálkozással   összefüggő   szokásainak,   ismereteinek   és   attitűdjének   nyomon   követése,   mérése   és   értékelése.   Egy országos     nagymintás     kutatás     a     konvergencia     régióban     működő     alapfokú     nevelési-oktatási     intézmények infrastrukturális, emberi erőforrás és szakmai feltételeit tárja fel. A   kutatások   harmadik   eleme   egy   olyan   mozgásszenzoros   vizsgálat,   amely   az   intervenciós   kutatásra   kiválasztott osztályok   tanulóinak   24   órás   fizikai   aktivitását   méri   fel,   összesen   5   napon   át.   A   tanulók   kiegészítésképpen   naplót vezetnek a vizsgálat idején végzett minden mozgással járó tevékenységükről. Eredmények, hosszú távú hatások A   TIE    végére    elkészül    a    „Teljes    körű    Iskolai    Egészségfejlesztés    átfogó    szakmai    koncepciója”,    a    „Testmozgás általános   iskolai   szakmai   ajánlása”,   és   a   „Táplálkozás   általános   iskolai   szakmai   ajánlása”.   Továbbá   egy   olyan többcélú   informatikai   platformot   is   létrehozunk,   mely   támogatja   a   projekten   belüli   egyéni   tevékenységek   naplózását, az    intézmények    és    külső    szereplők    közötti    gördülékeny    kommunikációt,    és    az    iskolai    programok    hatékony megvalósítását.   A   platform   nyilvános   honlap   felülete   pedig   bepillantást   enged   a   projekt   működésének   különböző folyamataiba, részleteibe. A   TIE   programjait   úgy   alkottuk   meg,   hogy   mindenki   találjon   bennük   számára   érdekes,   új   lehetőségeket. Az   egyéves megvalósítási,    és    öt    éves    fenntartási    időben    a    rendelkezésre    bocsátott    szakmai    és    módszertani    eszközök,    a tanulást    és    szórakozást    egyszerre    biztosító    egészségfejlesztési    rendezvények,    nem    utolsó    sorban    az    iskolák számára   nyújtott   anyagi   támogatás   számtalan   olyan   további   pozitív   változást   idéz   elő,   mint   az   intézmények   közötti kommunikáció   erősödése,   vagy   az   esélyegyenlőség   és   hátránykompenzáció   fejlesztése.   A   projektzárás   időpontja 2015. szeptember 30, a fenntartási idő 5 év.  
Bartók Higiéné - fogmosás Higiéné - kézmosás Higiéné - Mérés Higiéné - egészség rajz Szent László próba Maraton Táplálkozás - 02.20. Táplálkozás - 02.27. Táplálkozás - 03.05. Táplálkozás - 03.16. Táplálkozás - 03.24. Táplálkozás - 03.30. Táplálkozás - 04.10. Táplálkozás - sütés Sérülés - 03.09. Sérülés - 03.26. Sérülés - rendezvény Víz - DRV látogatás Víz - kóstolás Víz - rendezvény